Có gì mới trong NativeScript?

Có gì mới trong NativeScript?

NativeScript, một framework để phát triển ứng dụng native trên điện thoại di động tận dụng các công nghệ JavaScript, đang được trang bị các ...